สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 10544  
Feb 2021 16664  
Mar 2021 8956  
Apr 2021 12299  
May 2021 3967  
Jun 2021 0  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0