สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 8589  
Feb 2023 7889  
Mar 2023 8836  
Apr 2023 8861  
May 2023 9155  
Jun 2023 8350  
Jul 2023 9526  
Aug 2023 9364  
Sep 2023 9198  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0