สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 2676  
Feb 2019 1595  
Mar 2019 1933  
Apr 2019 2066  
May 2019 2178  
Jun 2019 1081  
Jul 2019 0  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0