สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 4174  
Feb 2020 4200  
Mar 2020 5858  
Apr 2020 4964  
May 2020 6225  
Jun 2020 4192  
Jul 2020 7239  
Aug 2020 8277  
Sep 2020 8038  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0