สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 2676  
Feb 2019 1595  
Mar 2019 1933  
Apr 2019 2066  
May 2019 2178  
Jun 2019 1641  
Jul 2019 2932  
Aug 2019 3892  
Sep 2019 3784  
Oct 2019 3596  
Nov 2019 4098  
Dec 2019 4013